1. Inhoud van deze online aanbieding
De auteur stelt zich op geen enkele manier verantwoordelijk voor de aktualiteit, korrektheid, kompleetheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims aan het adres van de schrijver die zich betrekken op schade van materiele of ideele aard, die door het gebruik of door het niet gebruiken van de aangeboden informatie, cq door het gebruik van foutieve en/of inkomplete informatie, zijn ontstaan, worden uitdrukkelijk uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en onverbintelijk. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, gedeeltes van pagina’s of het gehele aanbod aan informatie, zonder aankondiging, aan te vullen, te veranderen of in zijn totaliteit van het web te nemen.  
2. Andere websites en links ernaartoe.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites en/of hun inhoud.
De auteur verklaart hiermede uitdrukkelijk, dat ten tijde van het publiceren van de links er geen illegale inhoud kon worden vastgesteld. Op de huidige en toekomstige vormgeving van de inhoud of van het auteursrecht der getoonde links, heeft de auteur geen enkele invloed. Om die reden neemt hij hiervan uitdrukkelijk afstand van de inhoud van deze met ons verbonden links of sites, die na  onze publikatie hun inhoud hebben veranderd. Deze vaststelling geldt voor alle in onze website vernoemde links en niet door ons zelf geschreven bijdragen, zoals in de door deze auteur ter beschikking gestelde gastenboeken, diskussieforums of maillijsten. Voor illegale, verkeerde of onvolledige informatie maar in het bijzonder  voor schade, die is ontstaan door het gebruik of is ontstaan door het niet gebruiken van dergelijke informatie, is alleen de auteur  van de betreffende site waarnaar  werd verwezen verantwoordelijk en niet degene die slechts verwijst naar dergelijke internetsites.
3. Copyright  
De auteur streeft ernaar in alle publikaties het copyright van de gebruikte grafieken, geluidsdokumenten, videoscenes en texten te respecteren en hoofdzakelijk eigen matriaal of licentievrij matriaal te gebruiken. Mocht de auteur  per abuis toch door copyright beschermd matriaal hebben gebruikt, heeft hij dit zeker niet met opzet gedaan en zal dan ook betreffend matriaal op verzoek van de eigenaar direkt van de website verwijderen. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermd merk- en warencopyright liggen onbeperkt de bepalingen van het daarbij geldend kenteken- en bezittersrecht van de betreffend geregistreerde eigenaar ten grondslag. Uit alleen het vernoemen kan men niet concluderen, dat deze merktekens  niet door bepaalde rechten van derden beschermd zouden kunnen zijn. Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf geschreven stukken  blijft bij  de schrijver van deze schriftstukken. Een publicatie of gebruik van zulke grafieken, geluids dokumenten, video-opnamen en texten in niet eigen of vreemde elektronische of gedrukte publikaties  is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet geoorloofd.  
4. Privacy
Als er binnen de website een mogelijkheid wordt aangeboden persoonlijke en/of zakelijke gegevens in te vullen (bv emailadres, naam, adres, telefoonnummer etc.) geschiedt  dit door de klant op volkomen vrijwillige basis. Het aannemen van onze service en de betaling daarvan is, zover het technisch mogelijk en gewenst is, ook mogelijk in de anonimiteit cq is ook geoorloofd door gegevens met een pseudoniem of gefingeerde naam aan te geven. Uw naam zal alleen voor eigen doelstellingen worden gebruikt en niet worden doorverkocht aan derden.
5. Rechtsgeldigheid van deze uitzondering op de aansprakelijkheid.
Deze  buitensluiting is te beschouwen als deel van het internetaanbod, van waar uit op deze pagina wordt verwezen.
Zover gedeelten of enkele formuleringen binnen deze text niet, niet meer of niet in zijn geheel  mocht beantwoorden aan de geldende rechtspositie, blijven  de overige gedeelten van dit dokument in hun inhoud en geldigheid hiervan onaangetast.
Disclaimer NL
        Cornwall   -  Britain  
        London,   Scotland,  Wales,  Ireland  
     bed & breakfast agency
        
p224disclaimerD
Für Deutsche Sprache

home about us kontakt impressum AGB Disclaimer Feedback  ©2018 CBBA aanvraag