Zum Online Katalog
ALV
Geachte klant,

de volgende voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen u en ons als u gebruik maakt van onze reisservice. Daarbij is Paul
Broest, Cornwall & Britain bed & breakfast agency ( hierna CBBA genoemd) zelf geen vruchtgebruiker.

1. Rechtspositie van CBBA

CBBA bemiddelt tussen u en een aanbieder van bepaalde reis/vakantieservice, zoals bv. hotels, b&b aanbieders, reisonderneming, reisverzekeraars, transportonderneming, scheepvaartmaatschappij etc. etc.  Voor het vervullen van de eigenlijke reisservice gelden de zakelijke voorwaarden van de betreffende aanbieder van deze service.

2. Bemiddelingsovereenkomst

Met uw boeking (schriftelijk of mondeling, telefonisch of electronisch) geeft u CBBA opdracht te bemiddelen bij één of meerdere reisservices. Na binnenkomst van uw opdracht bent u twee werkdagen gebonden en bent u en uw reisgenoten verantwoordelijk voor schulden en verplichtingen die door deze opdracht zijn ontstaan. Binnen dit tijdsbestek van twee werkdagen, neemt CBBA òf de opdracht aan òf deelt u mede dat zij de door u gevraagde  reisservice niet kan leveren.  Het aannemen van uw bemiddelingsopdracht wordt door CBBA bevestigd  door het sturen van een bevestiging en/of rekening. Voor deze bemiddelingsopdracht berekenen wij
eenmalig een commissie van € 30,00.

3. Betaling, uitrijken van reisdokumenten en kontrolleplicht

Het totaalbedrag voor de reisservice is zonder aftrek over te maken op één van onze rekeningnummers, uiterlijk tot op de in de rekening of boekingsbevestiging genoemde datum.  Een niet op tijd binnengekomen betaling of aanbetaling, beschouwen wij als  een terugtreden en afzien van uw opdracht.
Nadat uw komplete betaling op onze rekening verschijnt, versturen wij de reisdokumenten per email of gebruikelijke post aan het laatste bij ons van u bekende adres.  Dit geschiedt altijd op risico en kosten van de klant, tenzij de dokumenten worden gedeponeerd bij degene die deze service biedt, bv scheepvaartmaatschappij. CBBA is niet verantwoordelijk voor het verlies of te laat binnen komen van deze dokumenten.  Als CBBA klant bent u verplicht na binnenkomst van deze bescheiden deze te kontrolleren
en indien fouten aangetroffen worden, deze direkt te melden. Veranderingen ten opzichte van een door de CBBA bevestigde service
beschouwen wij als geaccepteerd, indien u niet binnen drie dagen na binnenkomst schriftelijk of per email reageert.

4. Prijsaanpassingen
 
Prijsaanpassingen kunnen door onvoorziene omstandigheden voorkomen en zullen worden doorberekend ook als de bevestiging al bij u
is binnengekomen. Dit kan bv als de valuta van het land zich extreem veranderd ( meer als 5%), of bv als de belastingen op de vluchthavens zich ineens verhogen.

5. Omboeken

Indien u wenst om te boeken alvorens u afreist, en indien dit bij de geboekte service ( vliegmaatschappij, riesorganisator, hotel, bed & breakfast adres, autoverhuurder, verzekeraar etc. ) is toegestaan, kan de CBBA twintig euro extra berekenen voor deze uitgebreidere  service.

6. Afzegging

Terugtreden van de bemiddelingsopdracht is alleen mogelijk als de leverancier van de te genieten service  dit toestaat in zijn zakelijke bepalingen. Voor de meerkosten berekent CBBA een leges van 20 euro. Een teruggave van betaalde bedragen is alleen
mogelijk als de bepalingen van de betreffende leverancier dit  voorziet. Wij bevelen u daarom aan altijd een reisverzekering af te sluiten. Het niet tijdig betalen van de bestelde service zien wij ook als een afzegging. (vergelijk ook nr. 3).

7. Voorschriften in het buitenland.

Als u naar het buitenland reist, bent u als klant van CBBA zelf verplicht te voldoen aan de inreis bepalingen van dit land.
( voorschriften voor pas, visa, belasting, deviezen en gezondheidsvoorschriften ). Mocht u van ons hierover informatie hebben gekregen, is deze informatie geheel vrijblijvend en kan hieruit nooit een schadeclaim tov CBBA ontstaan.

8. Aanspralekijkheid

De CBBA behandelt de bemiddeling van één of meerdere reisservices met uiterste nauwkeurigheid, is echter niet zelf voor de eigenlijke uitvoering van de diensten die deze bemiddeling  betreffen, verantwoordelijk.
Als de CBBA verantwoordelijk mag worden geacht, is de hoogte van de claim uit deze verantwoordelijk, als zij door opzet of door grove nalatigheid werd veroorzaakt,  begrensd  op een bedrag van maximaal de drievoudige prijs die voor deze service werd berekend.
Voor kleine nalatigheden is de CBBA niet aansprakelijk.

9. Overig

Eventuele vorderingen uit deze bemiddelingsovereenkomst aan het adres van de CBBA dienen, onafhankelijk van de rechtmatige reden,
binnen een maand na het einde van de door u en  CBBA overeengekomen en verzorgde reis, schriftelijk bij ons te worden gedeponeerd.
Daarbij is de dag van binnenkomst bij de CBBA maatgevend.
Vorderingen ontstaan door het missen van een termijn vallen alleen dan niet weg, indien de aanspraak buiten uw schuld achtewegen is
gebleven. In zulke gevallen begint de termijn van één maand op de dag van het wegvallen van deze belemmering.
Vorderingen aan het adres van CBBA, met uitzondering van vorderingen veroorzaakt door niet geoorloofde handelingen, zijn 6 maanden na de overeengekomen en door ons verzorgde reis, verjaard.
Als vorderingen binnen de gestelde termijn werden geclaimd, wordt de verjaring tot op de dag uitgesteld,  waarop de CBBA de vorderingen afwijst.
Een overdracht van eventuele vorderingen jegens CBBA aan derden, ook aan echtgenoot en/of familie, is uitgesloten.
Dit geldt zowel voor eventuele vorderingen uit de bemiddelingsovereenkomst alswel voor deliktische aanspraken. Het uit eigen naam doen gelden van aanspraken door de gerechtelijke macht door derden, is eveneens uitgesloten.  
Voor alle geschillen die uit onze bemiddelingsovereenkomsten kunnen ontstaan, is de Duitse wetgeving van toepassing en is, zover
toelaatbaar, de bevoegde rechtbank,  gevestigd in Duisburg in de bondsrepubliek Duistland.   

Mochten één of meerdere bepalingen uit deze algemeen zakelijke beschouwingen niet werkzaam zijn of worden, blijft de werkzaamheid
van alle overige bepalingen daardoor onaangetast.

Geldig sinds  01. 11. 2004
p221a AGBsD
Für Deutsche Sprache

home about us kontakt impressum AGB Disclaimer Feedback  ©2018 Cornwall & Britain B&B Agency